Mata Kuliah Magister PBA IPMAFA

 

 SEMESTER 1

MATA KULIAH SKS
Studi Al Qur‟an & Hadits: Teks & 
Konteks
دراساث القرآى والحديج في الّن ّص والواقع
3
Filsafat Ilmu Keislaman dan Studi 
Kepesantrenan
فلسفت العلوم اإلسالهيّت
ودراساث البسنترينيت
3
Teks-teks Pokok dalam Kajian
Bahasa Arab Klasik dan Modern
النّصوص األساسيّت في العربيّت
القديوت\الكالسيكيّت والحديثت
3
Linguistik Terapan Bahasa Arab 
علن اللّغت العربيّت التّطبيقي
3
Kajian Pokok dan Cabang Gramatika 
Arab
قواعد اللّغت العربّيت أصول وفروع
3
Antropolinguistik 3
علن اللغت الثقافي
3
JUMLAH SKS 18

 

SEMESTER 2

MATA KULIAH SKS
Pengembangan Kurikulum 
Pendidikan Bahasa Arab
تطوير هناهج تعلين اللّغت العربيّت
3
Pengembangan Bahan Ajar 
Bahasa Arab
تطوير الووا ّد التّعليويّت للّغت العربيّت
3
Metodologi Penelitian PBA 
لغت العربيّت
هناهج البحج العلوي في تعلين ال
3
Manajemen Program Pendidikan 
Bahasa Arab
إدارة براهج تعلين اللّغت العربيّت
3
Pengembangan Evaluasi 
Pendidikan Bahasa Arab
تطوير تقوين تعلين اللّغت العربيّت
3
Literasi Digital Pendidikan 
Bahasa Arab
هحو األ ّهيّت ال ّرقويّت في تعلين اللّغت العربيّت
3
JUMLAH SKS 18

SEMESTER 3
 
MATA KULIAH SKS
Klinik Metodologi Penulisan 
Karya Ilmiah
هعالجت في هناهج البحوث العلويّت
3
Praktik Pembelajaran Bahasa 
Arab & Studi Lapangan
تطبيق تعلين اللّغت العربيّت وال ّدراست
الويدانيّت
3
Proposal Tesis 0
خطت الرسالت
0
JUMLAH 6

 

SEMESTER 4
 
MATA KULIAH SKS
Tesis 
الرسالت
6
JUMLAH 6

0 Komentar